Notifikačné centrum

Integračná komponenta na posielanie Emailov, SMS a Push správ

V spolupráci so spoločnosťou Asseco Central Europe a jej partnermi sme sa podieľali na implementácii integračného riešenia určeného pre najväčšiu banku pôsobiacu na slovenskom trhu Slovenskú Sporiteľňu.

Integračná komponenta s názvom notifikačné centrum má za úlohu zjednotiť a zjednodušiť komunikáciu banky so svojimi klientmi pomocou emailov, SMS správ a “pushspráv pre platformu Android a iOS. Notifikačné centrum zabezpečuje prioritizáciu posielania správ, riešenie výpadkov služieb, napríklad SMS brány operátora, šifrovanie a elektronické podpisovanie správ, ako aj ďalšie aspekty súvisiace s komunikáciou banky so svojimi klientmi, pričom pre existujúce informačné systémy vystavuje jednoduché a unifikované rozhranie. Pri implementácii pre banku kritickej komponenty bol kladený dôraz na vysokú dostupnosť a bezpečnosť služby, kedže pomocou notifikačného centra sú posielané napríklad aj bezpečnostné kľúče slúžiace na prihlásenie sa do Internetového bankovníctva.
Technológie: Spring Integration, JMS, Webservices, XML, Joox, Junit

Document and knowledge management tool

Aplikácia pre manažment neštrukturovaných údajov

V spoločnosti v Orange vzniká denne veľké množstvo rôznych dokumentov, fotiek a návodov, ktoré je potrebne centralizovane uchovávať a prehľadávať. Tieto dokumenty sú často ukladané na zdieľaných sieťových diskoch, v databázach alebo v horšom prípade lokálne u používateľov. V spomínaných prípadoch je často obtiažne vyhľadávať, sledovať zmeny, manažovať práva, notifikovať o zmene obsahu a podobne.

Vytvorili sme preto aplikáciu, ktorá je schopná poňať veľké množstvo dokumentov a umožniť nad nimi efektívne fulltextové vyhľadávanie a kategorizáciu pomocou tagov. Aplikácia umožňuje veľmi presne zadefinovať, kto a ako môže dané dokumenty čítať, modifikovať a sprístupňovať iným. Aplikácia tiež obsahuje mechanizmus pre sledovanie a notifikácie o zmenách, kompletný manažment slovníka ktorý sa používa na tagovanie, mechanizmus validácii a rôzne ďalšie užitočné funkcie. Používatelia ktorý potrebujú vytvárať obsah priamo v aplikácii majú k dispozícii modul pre tvorbu wiki stránok ako aj dokumentovať procesy pomocou rozhodovacích stromov, ktoré je možné aj spúšťať.

V rámci Orange Group bola aplikácia inštalovaná v Orange Slovensko, Orange Poľsko, Orange Botswana a v SaaS móde (Software as a Service) je prístupná aj pre používateľov z Orange Ivory Coast a Orange Senegal.

Technológie: Java, Jetty, Hibernate, Solr, Java Jersey, Guice, MySql, Akka, GIT

Diagnostic nodes

Dokumentácia a porovnávanie postupov liečby

Vytvorili sme softwarové riešenie, ktoré podporuje dokumentáciu postupov liečby pomocou rozhodovacích stromov. Aplikácia umožňuje porovnávať tieto stromy, vypočítať pre dané parametre najčastejší spôsoby liečby a ďalšie štatistické vyhodnocovania zadaných dát.

Toto riešenie bolo použité pre porovnávanie rôznych liečebných postupov vo viac ako desiatich nemocniciach vo Švajčiarsku. Pomocou našej aplikácie bola realizovaná štúdia používania špeciálneho liečiva spoločnosti Roche.

Technológie: Java, GWT, Google app engine, Google BigTable

Inventory Integration 2 – CELINE (CEntraL INventory Europe)

Integrácia dát z rôznorodých systémov a centrálny manažment

Po úspešnej realizácii prvej verzie projektu <a>Inventory Integration</a> vznikli nové požiadavky na integráciu, ako aj na funkcionalitu systému.

Nahradil sme licenčne drahú a používateľsky neefektívnu aplikáciu spoločnosti Netcracker, namiesto ktorej sme implementovali celkom novy webový, responzívny front-end pre prácu s integrovanými inventory dátami.

Navigáciu sme založili na fulltextovom vyhľadávaní, doimplementovali sme integráciu s OpenStreetMaps, doplnili pokročilý manažment práv pre používateľov, doplnili reporting. Zároveň sme umožnili používateľom prepnúť sa do ľubovoľného historického dátumu tak, aby mohli skúmať zmeny, ktoré nastali v sieti od konkrétneho dátumu resp. vidieť ako sieť v danom dátume vyzerala.

Pri riešení problémov v sieti sú potrebné nielen údaje týkajúce sa inštalovaných zariadení a ich konektivite ale aj rôzne informácie, ktoré sú uložené v neštruktúrovanej podobe ako manuály, konfiguračné príručky, schémy zapojenia a iné. Na tento účel sme do Centrálneho inventory integrovali náš ďalší produkt <A>Document and knowledge management tool</a>. V súčasnej verzii môžu používatelia jednoducho pomocou fulltextového vyhľadávania prehľadávať tak štruktúrované inventory ako aj neštruktúrované dokumentácie a wiki stránky.

 

Technológie: Java, Jetty, Hibernate, Hibernate Search, Java Jersey, Guice, PostgreSQL, GIT

Inventory Integration

Integrácia dát z rôznorodých systémov

V spolupráci s Orange Inventory Skill Centrom sme integrovali inventarizačné a network management aplikácie, používané v európskych pobočkách spoločnosti Orange. Naše riešenie zjednotilo pohľad na dáta z rôznorodých systémov. Zlepšilo tiež kvalitu existujúcich dát.

Naše riešenie pravidelne migruje, transformuje a unifikuje dáta do centrálneho systému v cloude spoločnosti Orange. Rozsah migrovaných dát je zhruba 7 miliónov objektov denne. Architektúra systému je podriadená škálovateľnosti a priepustnosti systému. Dali sme si záležať na zabezpečení a udržaní kvality dát.

Táto aktivita je začiatkom transformačného programu v Orange Group a v budúcnosti budú integrované ďalšie európske pobočky.

Technológie: Talend Open studio, Oracle, Netcracker

Microwave chains

Prehľadná evidencia mikrovlnných prepojov

Pre spoločnosť Orange sme spolu s partnermi z BinaryCamp implementovali vizualizačnú nadstavbu nad inventory frameworkom Netcracker. Produkt slúži na evidenciu prepojov technológií pomocou liniek mikrovlnného skoku. Používatelia do vizuálnej schémy jednoducho pridávajú objekty z inventory a prepájajú ich. Objektom možno meniť vizuálne vlastnosti a presúvať ich v rámci schémy.

Vizuálna funkcionalita je integrovaná do prostredia frameworku Netcracker. Nad API systému bola implementovaná business logika, ktorá slúži na vyhľadávanie potrebných objektov. Ukladá ich do nášho nového vizuálneho modelu, jeho transformáciu vkladá do inventory objektov.

Technológie: Netcracker, Java applet, JEE, NetBeans Visual Library

Invoicebox

Faktúry jednoducho a bez prepisovania

Naša aplikácia rieši problém spracovávania neštruktúrovaných odberateľských faktúr. Vytvorili sme softvérový produkt, ktorý umožňuje užívateľom získať z faktúr vo formáte .pdf všetky relevantné údaje.

Aplikáciu sme integrovali s platobnými systémami Slovenskej sporiteľne a Pay by square. Používateľ tak môže prichádzajúcu faktúru zaplatiť bez akéhokoľvek manuálneho prepisovania údajov.

Technológie: Java, GWT, MySQL, PdfBox, PostFix

IP Management

Evidencia a správa IP adries

Realizovali sme projekt správy IP adries a priestorov pre spoločnosť Orange Slovensko. Kompletne od analýzy požiadaviek cez návrhu riešenia až po implementáciu výsledného produktu. Funguje v systéme Netcracker, ktorý je hlavnou inventarizačnou aplikáciou spoločnosti Orange Slovensko.

Nami navrhnuté work-flows riadia a dokumentujú komunikáciu pracovných tímov v procese alokácie a priradenia IP adries a rozsahov pre rôzne tímy resp. zariadenia. Vytvorili sme modul, ktorý umožňuje administrátorom spoločnosti Orange kompletnú správu IP rozsahov. Spolu s kontrolou všetkých validačných pravidiel, ktoré je nutné v IP svete zohľadňovať.

Technológie: Netcracker, JEE, JSF (Richfaces), Java

Topdesk

Rýchly vývoj a integrácia aplikácií

Topdesk je platforma pre rýchly vývoj a integráciu aplikácií nemeckej softvérovej spoločnosti COR&FJA ktorá vyvíja produkty pre bankovníctvo a poisťovne. Významnou mierou sme sa podieľali na návrhu všeobecnej koncepcie ako aj implementácii generickej funkcionality platformy. Pre vývojárov sme štandardizovali postup vytvárania klientskej časti nových aplikácií. Vytvorili sme rozsiahly balík funkcionality. Tá umožňuje definovať pokročilé validácie, navigáciu aplikácie, bezpečnosť a rôzne ďalšie aspekty, ktoré sa pri vývoji opakujú a často sú implementované znova a znova.

Technológie: EclipseRCP/RAP, JFace, JSR303, Java

NC Cracker

Riešenie slabín systému Netcracker

Dlhodobo sa venujeme customizácii a vývoju nových modulov v systéme Netrcacker. Vyvinuli sme špecializovaný generátor kódu, ktorý rieši nevýhody systému Netcracker (písanie kódu pevne späté s databázou, bez objektovej orientácie a podpory kompilátora). Vďaka našej aplikácii je písanie kódu výrazne rýchlejšie. Zlepšili sme tiež jeho čitateľnosť a rýchlosť identifikácie chýb bez spustenia aplikacie. Tento generátor sme plne integrovali do nášho vývojového prostredia, ktorým je Eclipse.

Technológie: EclipseRCP, Netcracker, Java

Register krytia hypotekárnych záložných listov

Štatistický a reportovací modul

Spolu so spoločnosťou COR&FJA sme pre hypotekárnu banku DEGUSSA Bank vytvorili špecializovanú aplikáciu na evidenciu krytia emitovaných hypotekárnych záložných listov. Súčasťou riešenia je aj štatistický a reportovací modul, používaný na zákonné ohlasovanie krytia pre nemecký BaFin.

Systém sme integrovali do existujúcej aplikačnej infraštruktúry tak, aby obsahoval aktuálne údaje o ceninách, ktoré môžu byť použité ako zábezpeka.

Technológie: SWING, Jacarta framework, Java

One screen widget

Najdôležitejšie funkcie na jednom mieste

Tiež by ste chceli mať všetky najdôležitejšie funkcie vášho smartfónu na úvodnej obrazovke? My áno. Preto sme vyvinuli widget pre zariadenia s OS Android.

Eliminovali sme zbytočné okraje a texty. Náš widget integruje kalendár, budík, zoznam úloh na najbližšie tri dni, zoznam najpoužívanejších kontaktov a aplikácií ako aj vypínače rôznych súčastí telefónu.

Technológie: Java, Android

Online rezervácia zásobníka

Systém nákupu kapacity v plynových zásobníkoch

V spolupráci so spoločnosťou OnTec a.g. sme vytvorili flexibilné riešenie na rezerváciu kapacity v plynových zásobníkoch. Pozostáva z modulu pre konfiguráciu produktov a online objednávkového systému, pomocou ktorého si môžu zákazníci zakúpiť kapacitu v zásobníkoch.

Naša aplikácia umožňuje klientovi kompletne popísať ľubovoľný produkt, uplatniť rôzne validačné kritériá, ako aj implementovať kompletnú finančnú a fyzikálnu matematiku daného produktu. Objednávkový systém následne interpretuje konfigurované produkty a umožňuje ich predaj.

Technológie: JSF (Primefaces/Richfaces), JEE(JBoss), Hibernate, Java

Compensation calculator

Pomocník pri rádiologickej liečbe

Pri rádiologickej liečbe je dôležité dodržiavať plán ožarovaní. Nie vždy sa to ale podarí. Preto sme vytvorili aplikáciu, ktorá umožňuje lekárovi zadať plánovanú a aplikovanú liečbu na základe čoho vypočíta všetky možnosti ako je možné upraviť zostávajúce dávkovanie aby bol dosiahnutý čo možno najlepší výsledok. Náš systém dokáže pomôcť s kvantifikáciou “compensation” indexu, na základe ktorého sa môže lekár ľahko rozhodnúť, ktorú náhradnú liečbu zvolí.

Aplikácia funguje na mobilných telefónoch a tabletoch s operačným systémom Android.

Technológie: Java, Android